Zu hemen zaude: HomeTxokoaTxoko BasterraLekittoko HiztegiaHiztegiaMarinelen Berbak

Marinelen Berbak

Idatzita "LEKEITIOKO BERBAK" LANTALDEA

A

 

Apatx - Pezuña

 

1. Mojojoia. Itsaski klase bat.

2. Animalien oin azpiak.

"Astuen apatxak be jango neukez". Esan nahi dau gose nazala.

"Apatxak be gasta egin nebazan mutil baten atzetik". Esan nahi dau luzaro segitu neutsola mutil batí.

 

1. Una clase de mejillon

2. Pezuña del animal.

"Me comeria hasta las pezuñas de un burro" Quiere decir que tiene hambre.

"Me gaste hasta las pezuñas detras de un chico" Que quiere decir que anduvo mucho tiempo detras de un chico.

Arranegi / Arrandegi

 

1.- Arrain dendea.

2.- Lekeitioko auzo ezaguna. Bertan eguneko arraina saltzen da.

"Arranegitar andrari gorantziak bai danori kartak bialdu deuskuela gaur goizian Pasaitik...".

"Aurtengo Gabonetan ez da is lebatzik ikusi arranegian. Lebatzik ez harrapatzeko debeku horrek denok ixorratu gaitu".

 

1.- Pescadería.

2.- Barrio popular de Lekeitio. Se vende pescado fresco a diario.

"A las mujeres de Arranegi recuerdos para todas, esta mañana me han enviado cartas desde Pasajes... "

"Estas Navidades no se ha visto merluzas en Arranegi. Ni merluza y la prohibición de su pesca nos ha fastidiado a todos."

Atesuan - En tensión

 

1.- Barkua amarralekuari lotzen daben sokea tentsinoan dagoanean, is apurtu beharrean dagoanean.

2.- Pertsonea estu dagoanean.

"Zelako atezuak daukadaz barruan!" (estutasunak, morapiloak).

"Patxi, botoi horreek atezuan dagoz" (noiz apurtuko).

 

1.- La estacha que sujeta a un barco cuando está en tensión, casi a punto de romperse.

2.- Cuando alguien está en tensión

"Que nudos tengo en el interior" (apretujones, nudos)

"Patxi, esos botones (de la camisa ó de otro lugar, ja ja) estan en tensión" (a punto de romperse).

Atoian - Remolcando

 

1.- Erremolkean eroan.

"Barku horrek atoian daroa batela".

 

1.- Llevar a remolque.

"Ese barco lleva el bote a remolque".

 
B

Balantzaka - Tambaleando

 

1.- Itsasontzien ibilkera bat da, batera-besteraka ibiltea olatuak eraginda.

2.- Ibilkera klase bat (alboraka), mozkortu batzuena.

"Atxur galanta atrapa eta balantzaka Joan zan etxera".

 

1.- Balanceo de los barcos, por de las olas.

2.- Una forma de andar (de costado), de algunos cuando estan borrachos.

"Se agarró tal pedo (borrachera), que se fue tambaleando a casa".

Balaunka - Balanceando (rodando)

 

1.- Erderazko "balanceando".

"Bilin-balaunka jausi da eskileretan behera".

 

1.- Balanceando.

"Se ha caído rodando escaleras abajo".

Batel - Bote de remos pequeño

 

1.- Txalupia, itsasontzi txikia. "Potin txikiña" izena be erabilten da.

"Joxe Mielen batela txitxarrua ta berdela..."

 

1.- Chalupa, Bote pequeño, Se utiliza también "embarcación pequeña"

"El bote de Joxe Miel, txitxarro y berdel" canción popular de Lekeitio.

Baxura - Bajura

 

1.- Arrantzako tokia. Kostatik legua batera-edo. Leku horretan dabizen itsasontziei esaten jake "baxurako baporak". (Berba hau "bajura" ahoskatzen da Lekeition, jauna lantxerik).

"Baxurako arrantzuan ez dago etorkizunik".

 

1.- Lugar de faena de pesca, a una legua de la costa aproximadamente. Se les llama a los barcos que faenan en ese lugar " barcos de bajura". (Esta palabra se utiliza en Lekeitio como "señor").

"En la pesca de bujura no hay futuro"

Boga - Rema

 

1.- Haitz arteko arrain zuria.

2.- Arraunean egin.

3.- Batzutan pertzona batzuri esaten jake, udan ez dabenian eguskirik artzen.

"Bogia baño zurijago zagoz"

"Boga-boga marinela Joan behar dogu urrutira..."

 

1.- Pez blanco que se encuentra en las rocas.

2.- Remar.

3.- A veces se le dice a una persona que esta blanca de piel, cuando no toma el sol en verano.

"Estas mas blanco que una boga (refiriendose al pez)"

"Rema rema marinero, que tenemos que ir muy lejos..." Canción popular vasca.

 
D

Deslai - Suelto, Perdido, Abandonado

 

1.- Itsasontziaren egoera bat da, eta bertan noraezean dabil, nora jo edo zuzendu ezinean itsasoak eraginda.

2.- Pertsonearen egoera bat da, eta bertan norabarik dabil, galduta.

 

1.- Situación de una embarcación, cuando esta suelto despues de haber roto o soltado amarras por efecto de la mar.

2.- Situación de una persona, cuando anda sin rumbo, perdido.

Despiska - Desenredar piezas de pescado de las redes

 

1.- Harrapatu eta gero, sare bitarteetan kateaturiko arrainak (batez be antxobak) ateratea.

"San Pedropeko, San Pedropeko iturriaren aurrian hamalau atso despiskan dagoz Askatasun baporian".

 

1.- Quitar, una vez subida la red, las piezas que quedan enganchadas (sobre todo anchoas).

"Delante de la fuente de San Pedro, catorce viejas estan despescando en el vapor Askatasun"

Dzanga egin- Saltar al agua de cabeza

 

1.- Salto egitea uretara buruz behera.

"Moilatik dzanga egitea gustatzen jat".

 

1.- Saltar al agua de cabeza.

"Me gusta saltar al agua desde el muelle".

Dzangada- Salto al agua

 

1.- Dzanga egitea.

"Dzangada batzuk eginda Joan nintzan etxera".

 

1.- Hacer saltos desde el muelle.

"Despues de unos saltos me fui a casa"

Dzapart - Lanzarse, Estirarse

 

1.- Salto egitea uretara hankaz behera (hankak behean dirala).

2.- Salto mota bat. Gaztelaniaz "lanzarse", "estirarse".

"Porteru hori abila da dzapart egiten".

"Atzetik etorri eta dzapart egin eustan lepora".

 

1.- Lanzarse al agua de pie.

2.-Un tipo de salto.

"ese portero es muy bueno estirandose".

"Viniendo por detras me salto a la espalda"

Dzapartada - Hacer un buen estiramiento

 

1.- Dzapart egitea.

"Athletiko porteruak zelako dzapartadak egiten dauz ba!"

 

1.- Hacer un buen estiramiento.

"¡El portero del Athletic si que hace buenas estiradas!"

Dzingo - Que cubre

 

1.- Berba honek esan nahi dau uraren sakonera (hondura) txikia.

"Hamen ez dago dzingorik dzanga egiteko".

 

1.- Con esta palabra nos referimos al lugar del agua donde cubre poco.

"Aquí no hay suficiente profundidad para lanzarse".

 
E

Estrepo - Estrobo

 

1.- Soka forma bat da, biribila, eta erabilten da arrauna eusteko toletari.

"Isuntzan estrepotarako be ez dabe egiten". Esan nahi dau estrepo asko apurtzen dabela.

 

1.- Forma de soga, redonda, y sirve para sujetar el remo a la embarcación.

"Isuntza, no hace ni para estrobos", Que quiere decir que nuestra trainera Isuntza rompe muchos estrobos.

G

Gangil - Gandul

 

1.- Plataforma antzekoa da garabia dabela. Erabilten da (edo zan) portuetan-eta honduko harriak eta basak aterateko.

2.- Bizitasun bako pertsonea, arranke bakoa. Gauzak ganora gitxigaz egiten dabena.

 

1.- Especie de plataforma con un gancho, que se utiliza ó utilizaba para dragar puertos.

2.- Persona sin fundamento, sin fuste, gandul. Que hace las cosas sin fuste.

 
H

Harrakila - Ancla

 

(Harri-ankila)

1.- Tramankulu hau osatzen dabe egurrezko (edo burdinazko) beso bik (edo gehiagok) erdian dabela harri bat. Erabilten da itsasontzia hondoari lotuta eukiteko.

"Itsaso zantarra dagonian, harrankilia bota eta itxaron. Zer egingo dogu ba?"

 

(Piedra-Ancla)

1.- Este utensilio marno esta formado por dos o más brazos y lleva en medio una piedra. Se utiliza para sujetar los barcos.

"Cuando hace mala mar, hechamos el ancla y esperamos. ¿Que le vamos a hacer?"

Hondura - Profundidad

 

1.- Uraren sakonera.

 

1.- Profundidad del agua.

 
I

Iuta - Pita

 

1.- Plastikozko hari zuri gogorra, erabilten dana arrainak harrapatzeko (berba hau baino arinago "pitea" erabilten zan).

"Atzo Talan arrainetan nenbilen, eta atrapa nebanian itzelezko arraina iutak palt egin eta eskapa egin eustan arrainak".

 

1.- Hilo blanco y fuerte de plástico, que se utiliza para pescar (antes de que se utilase esta palabra se utilizaba pitea).

"Ayer estuve pescando en la Tala y pesque un gran pez pero se me rompió el aparejo y se me escapó",

 
K

Kabana - Fábrica de pescado

 

1.- Arrain fabrikia.

"Zorioneko txaketia ta zorioneko gonia zorionean (edo "zoritxarrean") ikasi neba kontziopera (edo "kabanarako") bidia".

 

1.- Fábrica de pescado.

"Dichosa chaquete y dichosa falda felizmente (ó desgraciadamente) aprendí el camino al soportal del ayuntamiento ( fábrica)". Dicho de Lekeitio.

 
M

Maluta - Engaño de pesca

 

1.- Arrainetako (gehienbat atunetako) engainu klase bat.

2.-Neska ederra, mundiala, zotin eragitekoa.

 

1.- Un tipo de engaño para la pesca, sobre todo para el bonito.

2.- Muchacha hermosa, estupenda, de quitar el hipo.

Manu - Flojo

 

1.- Sokea, txikota-eta nasai-nasai dagozanean.

"Manu ipini gero!, txikota mehea da-eta".

"Gerrikoa manu ipini (egizu)".

 

1.- Soga, chicote cuando estan flojos, sin tensar.

"Ten cuidado deja la soga (el chicote) floja/o que es muy delgada/o".

"Ponte el cinturón flojo".

 
O

Oreka - Tranquilidad

 

1. Itsasontziaren egoera bat da, eta bertan nasai, bare dago, ez dago-eta ez olaturik ez tirainik.

2. Txori batzuen egoera bat da, eta bertan geldi-geldian dagoz, ez batera ez bestera, zirkinik egin barik.

 

1.- Situación de algunos barcos, cuando la mar esta en calma sin viento ni marejada.

2.- Estado de algunas aves, cuando estan muy quietas sin hacer movimiento alguno.

 
P

Palt egin - Romper el hilo

 

1.- Haria (edo iuta, txikota,...) etetea, apurtzea.

 

1.- Romperse (el aparejo, el chicote,...).

Paparroiak - Trajes de baño (de los hombres)

 

1.- Hondarreko eta igeri egiteko jantzia gizonentzat.

"Paparroiak ondiño ez jataz sikatu".

 

1.- Traje de baño para hombres.

"Todavía no se me ha secado el traje de baño".

 
T

Tankea (Bujia) - Boya grande

 

1.- Portuetan-eta egoten diran (edo ziran) burdinazko amarralekuak barkuentzat. (Zaharragoak Lekeition portuko eta barrako buiak esaten eutsen).

 

1.- Sirven para amarrar a los barcos. Se encuentran (o encontraban) en los puertos. (Los más viejos (y no tan viejos) de Lekeitio los llamábamos "Bujak")

Tiraina - Corriente (en la mar ó en el rio)

 

1.- Bestelan esateko, "korrontea".

"Gaur tirain handia dago erreioan".

"Olatuak gaur tirain handia dauke".

 

1.- Dicho de otra forma "Corriente".

"Hoy hay mucha corriente en el rio".

"Hoy las olas tienen mucha corriente".

Tosta - Asiento

 

1.- Bateletako edo potinetako jezarlekuak.

 

1.- Asientos que llevan los bateles, potines, traineras etc.

Tostarte - Espacio

 

1. Potinetako tosten arteko hutsunea da.

2. Tostartekoak: marineroak.

 

1.- Espacio (hueco) entre asientos de los bateles, potines ó traineras.

2.- Marineros (Los que reman).

Traiñ - Red de pesca

 

1.- Antxobea harrapatzeko sare klase bat.

2.- Neska-mutilak be traina botaten deutse gustoko dabenari ia harrapatzen daben eta hasten diran alkarregaz ibilten.

"Gaur eguneko mutilak kokolotuta dagoz ligatzeko; norberak ez badotze traiña botaten ez dago zereginik".

"Barkuak trañia apurtuta datoz etxera eta deittu saregiñari".

 

1.- Clase de red para la pesca de la anchoa.

2.- En Lekeitio, los chicos y chicas hechan la "red" para pescar al chico/chica que les gusta para empezar a salir juntos.

"Los chicos de hoy en día andan atontados si una misma no les lanza la red".

"Los barcos vienen con las redes rotas, llamar a las reparadoras".

Tretza - Aparejo

 

1.- Apariu mota bat amu askokoa. Besigutarako erabilten da gehienbat.

 

1.- Aparejo con muchos anzuelos. Se utiliza sobre todo para la pesca del besugo.

 Treotzara - Cesto para aparejos

 

1.- Otzara klase bat da tretzak eroateko amuak karnatatuta (karnatea dabela).

"Bota treotzaria Mertzedes, Mertzedes...".

 

1.- Clase de cesto para llevar el aparejo, para la pesca del besugo, con los anzuelos (con carnada).

"Hecha el cesto Mertcedes, Mercedes..." canción popular de Lekeitio.

Tuntuxa - Boya

 

1.- Buja klase bat, (besigutako) aparijuaren sokia batzekua.

2.- Andrearen tripatzarra seindun dagoanean.

"Zelako tuntuxa dauko ba!, gitxi falta jako botadurarako".

 

1.- Una clase de boya (para la pesca del besugo) donde se enrolla la soga del aparejo.

2.- Cuando una mujer esta encinta el nombre que se le da a su barriga (por su redondez).

"Que barriga tiene ya, esta a punto de la botadura (parir)".

Txitxiñ - Anchoa pequeña

 

1.- Antxoa txikiña da, eta karnatatzat erabilten da atuna harrapatzeko.

2.- Gitxi garatu edo hazitako mutiko edo neskatoa.

3.- Zakilaren esanahi lagunartekoa.

"Gure Aitor be ondo mutiko txikifia dogu ba: hamar urte daukoz eta txitxiñak baino bulto gitxiago dauko".

 

1.- Anchoa pequeña, y se utiliza de carnada para la pesca de bonito.

2.- Se le llama también a los niños/niñas que crecen poco.

3.- Y entre los amigos se le llama al pene pequeño.

"Nuestro Aitor es un niño pequeño, tiene diez años y tiene menos bulto que una txitxina".

Txo - El mas pequeño del barco

 

1.- Itsasontziko txikienari esaten jakon. (Gaur "mutil txikia" esaten jako).

2.- Edozein mutili deitzeko erabilten da.

3.- Neskari deitzeko POTXUA erabilten da.

"Txo! Zer darabilzu hor?".

"Potxua! Zer darabilzu hor?.

 

1.- Se utilizaba para llamar al más pequeño del barco (grumete). Hoy en día se utiliza el "chico pequeño".

2.- Se utiliza para llamar a culaquier chico.

3.- Para lla mar a las chicas se utiliza la palabra "POTXUA".

"Txo! ¿Que estas haciendo?"

"Potxua! ¿Que haces ahí?"

 
Z

Zingan egin - Forma de remar

 

1. Arraunean egiteko modu bat da erabilten dana potin txikietan eta bateletan. Batelak popa aldean hutsune bat dauka, biribil antzekoa. Bertan ipinten da arraun txiki bat eta albo batera eta bestera eragiten jako. Normalean erabilten da marineroak karreatzeko itsasontzitik moilara, edo moilatik itsasontzira.

"Juan zingan isla atzera!". Esan nahi dau baketan izteko.

 

1.- Una forma de remar en los botes pequeños (Txintxorros). En la popa de los botes llevan una muesca semicircular donde se apoya el remo y con movimientos laterales se hace avanzar al bote. Normalmente se utiliza para transportar a los marineros del barco al muelle ó viceversa.

"¡Vete remando detras de la isla!". Que quiere decir que le dejen en paz.


Agur Rufo: Hona hamen zelako beharra egin dogun zure laguntzeagaz.

Itzuli

Irakurrita 371 bidar