Zu hemen zaude: HomeTxokoaTxoko BasterraLekittoko HiztegiaHiztegiaZaratentzarako Berbak

Zaratentzarako Berbak

Idatzita "LEKEITIOKO BERBAK" LANTALDEA
 

B

Bilin-Balaunka - Caer rodando

Buelta-bueltaka jausi.

"Han Joan da mendian behera bilin-balaunka".

 

Caer rodando.

"Alli se caido dando vueltas (rodando) monte abajo".

Blaust egin- Caer de lleno (ruido)

1.- Zarata hau ateraten da pertsona edo gauzaren bat bete-betean, zabal-zabal jausita behearenganera.

"Behiak blaust egin dau kaka" (zabal-zabal eginda, barreiatuta).

"Pastela eskutatik jausi eta blaust!" (dena zabaldu da).

"Umea blaust! jausi da, luze-luze".

2.- Nekea be adierazoten dau.

"Atzoko parrandaren ostean hor dagoz horreek blaust eginda telebisinoaren aurrean".

"Goizeko partiduak blaust eginda itzi gaitu".

 

1.- Se produce este ruido cuando se cae una persona ó cosa al suelo haciendo blaust (ruido de la cagada).

"La vaca ha cagado y ha hecho blaust en el suelo".

"Se me ha caído el pastel al suelo y blaust".

"El niño se ha caído al suelo y ha hecho blaust".

2.- También se asimila con el cansancio.

"Despues de la juerga de ayer, ahí estan esos tirados delante del televisor".

"El partido de esta mañana nos ha dejado agotados".

Bun egin- Estruendo (globo, cohete, etc.)

1.- Bun egin.

Zarata hau ateak batez be egiten dabe, indarrez itxita. Zarata handia da, belarriko mina emotekoa, zaratotsa.

"Batzuk edozein ate itxi behar dabela, beti bun!".

2.- Bunpazua

"Ateari bunpazua emonda, urten eban kalera".

"Ederra bunpazua atara dau aurtengo San Antolin hasikerako bolandereak".

"Bunpazu makala ez da izan gaur goizeko kotxe-istripuan".

 

1.- Ruido, Explosión de globo etc.

Este ruido se produce cuendo cierras una puerta con fuerza, de golpe, es un ruido grande, produce dolor de oido, ruido sordo.

"Algunos para cerrar una puerta, siempre con fuerza".

2.- Exploxión grande, ruido mayor que el cerrar la puerta..

"Dando un portazo me marché a la calle".

"Que ruido el de este año, con los cohetes de San Antolín".

"Menudo ruido se ha producido en el accidente de coche que ha habido esta mañana".

Burrudaria - Velocidad

1.- Zarata gogaikarria da, eta hegoekin ateraten dabe erleak, kurubinoak eta moskardoiak, besteak beste.

Gaur egun, neurriz ganeko zaratea adierazoten dau, orokorrean ibilgailuak eginda (kamioak, motorrak,...)

"A zelako burrundaria ateraten daben gazteak gaur egunean motorrekin".

"Zelako burrundadea darabile goikoak!" (musikea altua).

2.- Martxa handia be adierazoten dau.

"Zuk daukazu burrundadea!".

"Gaur gazteak burrundada baten bizi dira".

3.- Abiadurea be esan gura dau.

"A zelako burrundaria erun dabe kotxe harek!".

Gaur, burrundadea berbea sarri erabilten da adierazoteko ikusleak ateraten daben zaratea kirol ekitaldietan (fulbotean, pelotan...).

 

1.- Es el ruido que se produce con el aleteo de algunos insectos como abejas, avispas, moscardones etc.

Hoy en día se asimila también con el ruido que producen, camiones, motos, etc.

"Que ruido producen los jóvenes de hoy en día con sus motos".

"Pero que ruido estan haciendo los de arriba". (música muy alta).

2.- Tambíen se la asimila a la velocidad.

"Pero que velocidad tienes".

"Los jóvenes de hoy en día viven deprisa".

3.- También se la asimila a la gran velocidad.

"Que velocidad llevaban aquellos coches".

Hoy, la palabra burrundadea (burrundaria), se utiliza para describir el ruido que hacen los espectadores en los espectáculos deportivos (futbol, pelota, etc.).

D

Dandarrez - Arrastrar

Esan nahi dau zer edo zer gogo barik, edo pisu handikoa dalako narraz, arrastaka eroatea.

"Gaurko gazteak praka barrenak dandarrez erabilten dabez".

"Amak semea dandarrez eroaten dau askotan etxera".

 

Quiere decir de algo que se hace con pocas ganas ó algo que se lleva arrastras porque pesa.

"Los jovenes de hoy en día llevan los bordes de los pantalones arrastras".

"A menudo la madre lleva al hijo arrastras a casa".

 
 

Dranga-Dranga - Trago

1.- Dranga-dranga.

Zarata hau ateraten da gogoz edanda, amorru bizian, eten barik.

"Edan eizu dranga-dranga (eta ez astiro)".
              (Amak ume mizkinoari).

2.- Drangadea

"Arin-aringa eginda drangada baten edan eban boteilako ura".

Beste esanahi bat be badauka:

Amaierea emon edatontziko azkenengo apurrari.

"Edan eizu esne apur hori drangada baten". (Basoko hondarrak edan).

 

1.- Se produce este ruido cuando se bebe algo deprisa.

"Bebetelo deprisa (y no con clama)".
             (Le dice la madre al niño que se distrae al beber).

2.- Trago

"Después de la carrera se bebió el agua de la botella de un trago".

También tiene otro significado:

A lo poquito que queda en el culo de una botella ó vaso.

"Bebete ese poquito de leche que queda, de un trago". (Lo poquito que queda en el vaso)

Dzart egin- Ruido de golpe

1.- Dzart egin. Zarata hau ateraten da kolperen bat emonda edo hartuta.

"Dzart!, emon eustan arpegian".

Beste esangura baten esan nahi du bat-bateko teinkadea edo tirakadea.

"Lepoan zer edo zerk egin deust dzart"

"Arrainak dzart egin deust".

2.- Dzartadea/Dzartakoa.

"Zelako dzartadea hartu neban belaunean!".

"Zelako dzartadea emon eustan elektrizidadeak!".

"Zelako dzartakoa emon deutso (peloteari), ba!".

Oharra: Dzartakoa berbeak esan nahi dau non edo non kolpea hartzea.

"Amak arpegiko ederra emon eustan". (arpegian dzartakoa).

"Umetan amak eperdiko ederrak emoten eustazan". (eperdian zartakoak).

Beste esanahi bat be badauka, figuratiboa.

"Zelako zartadea dauko horrek (buruan)!" (arrakalea, zartakoa).

 

1.- Se produce este ruido cuando se da ó se recibe un golpe.

"Me dió un golpe en la cara".

Tiene también otro significado, cuando algo ó alguien te da un tirón.

"Algo me ha picado en el cuello".

"El pez me ha dado un tirón (me ha picado)".

2.- Dzartadia / Dzartakua

"Que golpe me dí en la rodilla".

"Que calambrazo recibí".

"Que golpe ha dado (a la pelota)".

Aviso: La palabra Dzartakoa quiere decir recibir un golpe.

"Que sopapo me dió la madre". (golpe en la cara)

"Cuando era niño, buenos golpes me daba mi madre en el culo". (golpes en el culo)

También tiene otro significado, figurativo.

"Que golpe tiene ese (en la cabeza)". (grieta, golpe)

Dzast - Picadura (figurativo)

1.- Dzast (zast) egin. Zarata hau ateraten da zer edo zer punta zorrotza non edo non sartuta. Orokorrean esanda, erleak eta orratzak egiten dabe dzast.

"Umetan dzast egin eustan erleak belarrian".

Esangura figuratiboan edozerk edo edonork, ederra bada, egin leike dzast, eta liluratuta edo maiteminduta itzi.

"Dzast egin deust begietan emakume horrek (eskaparateko poltseak)".

Bakunea edo injekzinoa ipinten be dzast egiten da.

2. Dzastadea/dzastakoa.

"Zelako dzastadea egin deust eperdian orratzagaz!".

Beste esangura batean esan nahi dau kikirria (zakila) matxanean sartutea.

"Anterok herriko neskarik politenari dzast egin eutson". (Narrutan egin).

 

1.- Hacer dzast. Se produce este "ruido", cuando algo con punta afilada penetra en alguna parte del cuerpo. Diendo de otra forma las abejas y las agujas hacen dzast (este "ruido").

"De niño, una abeja me picó en la oreja".

En sentido figurado algo ó alguién, si esta bueno/a) puede hacer dzast y quedarse prendado ó enamorado.

"Me ha producido Dzast en los ojos esa mujer (también los bolsos del escaparate)".

Cuando se pone una vacuna ó inyección se produce dzast.

2.- Dzastadia / Dzastakua.

"Que picotazo me ha dado con la aguja en el culo".

En otro contexto significa cuando el pene penetra en la vagina.

"Antero hizo dzast con la chica más bonita del pueblo" (que follaron).

Dzi-Dza egin- Hacer algo rápido

Amen baten egitea, laster batean, arin be arin.

"Dzi-dza baten amaitu ditu etxeko beharrak".

"Ez pentsatu gehiegi, eta dzi-dza baten eizu".

 

Hacer al instante, rápido, muy deprisa.

"Ha hecho en un instante los quehaceres de casa".

"No lo pienses demasiado y hazlo rápido".

K

Kakapirria - Diarrea

Berezko esanahian adierazoten dau pertsonea kakalarri dagonean, kaka jario dagonean.

Bestela esateko, beherunzkoa daukonean.

"Kakapirria dariola urtu behar jaku umea".

Pertsona zazpikiarengatik be esaten da, itxaroten ez dakienarengatik.

"Ez zaitez kakapirria izan, Laster etorriko da eta".

Pertsona ikaratia be adierazoten dau.

"Kakapirri hutsa da gure mutikoa".

Modua be esan gura dau:

"Zu beti zabiz kakapirri". (larri, estu).

 

Se refiere cuando una persona esta con descomposición muy líquida.

Cuando esta que se le sale.

"Se nos va ha derretir el niño por la diarrea".

Se dice también de la persona que se impacienta cuando esta esperando a alguien.

"No seas kakapirri, que pronto va ha llegar".

También por la persona que es miedosa.

"Nuestro chaval es un auténtico miedoso".

También quiere decir:

"Tu siempre andas con miedo". (angustia, constreñido).

Kilin-Kalia - kilin-kala

Adierazoten dau San Pedroren irudiari egiten jakon uretara botateko kaladea, San Pedro egunean.

"Aurten ez ei dago Kilin-kalarik".

 

Significado que se da a la palabra kilin-kala, cuando a la imagen de San Pedro se le inclina hacia un lado como que se le va a tirar al agua, el día de San Pedro 29 de Junio.

"Este año no hay Kilin-Kala".

Kilin-Kolo - Desequilibrio

Berezko esanahian adierazoten dau zer edo zerk sendo egoteari izten deutsonean.

"Haginak kilin-kolo daukadaz". (loka euki).

"Kilin-kolo dago gaixoa". (makalik, ondoezik).

 

El significado orginal es la de algo ó alguien que deja de ser ó estar fuerte.

"Tengo los dientes flojos". (tener flojos)

"El enfermo esta muy debil". (debil, indispuesto)

Krak Egin- Ruido al Romperse

1.- Krak egin Zarata hau hazurrrak batez be ateraten dabe.

"Hazurrak krak egin deust".

"Ganbarako ohol zaharrak krak egin da".

2.- Krakadea.

"Zelako krakadea egin deuste hazurrak, ba!".

 

1.- Krak, este ruido lo hacen los huesos.

"Me han hecho Krak los huesos".

"Las viejas maderas del camarote han crujido".

2.- Crujido.

"Que crujido han producido mis huesos".

L

Laprast - Resbalón

1.- Laprast egin.

Zarata hau ateraten da pertsonaren bat behearenganera jausita zer edo zerk eraginda, konparazinorako iko azalak, platano azalak, txakur kakak, basak,...

"Laprast egin dau Eskolape erdian txakur kaka zapalduta".

2.- Laprastadea.

"Zelako laprastadea egin neban atzo!".

"Umetan batzuk beti ibilten ginan laprastadaka".

 

1.- Resbalar.

Se produce este ruido cuando alguien se cae al suelo cuando ha pisado algo como una piel de higo, una piel de plátano, una cagada de perro, barro etc.

"Se ha caído en medio del Eskolape al pisar una cagada de perro".

2.- Patinazo.

"Que patinazo me di ayer".

"De niños algunos siempre andábamos patinando".

M

Mauta Mauta - Ruido al comer

Zarata hau ateraten da gogoz eta kantitate handika janda.

"Horrek be bere gustukoa mauta-mauta daki jaten".

"Mizkino hutsa da, baina gustukoa dabenean, mauta-mauta jaten dau".

 

Se produce este ruido cuando se come con ansiedad porque se tiene mucha hambre.

"Ese también, cuando hay algo que le gusta, come mauta-mauta".

"Es un pobre, pero cuando hay algo que le gusta come mauta-mauta".

P

Pal-Pal - Ruido de una motora

 
 

Motor txikina, edo edozein barku, geldi-geldika dabilenean zertan edo hartan.

"Txitxarrotan danok ibilten gara pal-palean".

 

Cuando una motora, ó cualquier otro barco, va muy despacio.

"Pescando chicharros todos andamos (con la motora) pal-pal".

Part bota - Tirar con fuerza

 
 

Zarata hau ateraten da zer edo zer mespretxuz edo destainez botata.

"Erregalua emon deutsat eta ez dau, ba, neure aurrean part-bota!".

Esangura figuratiboan, nor edo nor zokoratutea, bazterrean iztea.

"Alkarregaz urten dogu hilabetean, baina konpainia hobea lortu dabenean, part botata itzi nau".

Beste esanahi baten adierazoten dau, parranda on bat edo beste edozer gustugarria eginda, pertsona bat etzunda nekearen nekez, baina gustura.

"Semea hor dago part eginda butakan, atzo Mendexako jaiak izan zirean-eta".

 

Se produce este ruido cuando se tira algo con desprecio o desdén.

"Le he dado en regalo y no te fastidia que delante de mi lo ha tirado!"

En un sentido figurado, cuando a alguien se le deja arrinconado.

"Hemos salido los dos juntos durante un mes, pero ha encontrado una compañia mejor, y me he dejado tirado/a".

Tiene también otro significado, despues de una juerga ó algo que se hace de agrado, una persona se queda agotado/a, pero a gusto.

"Mi hijo esta ahi tirado en la butaka, porque ayer fueron las fiestas de Mendexa".

Plisti- Plasta- Hacer ruido al chapotear

1. Zarata hau oinekin ateraten da uretan, txipistrinak botata.

"Gure umeak plisti-plastaka ikusi dodaz".

2. Beste esanahi baten be erabilten da, eta adierazoten dau matraila banatan emoniko dzartada ederrak, ondo emonda.

"Ama hasarratu egin da, eta plisti-plasta emon deutso semeari".

 

1.- Se produce este ruido en el agua con los pies, cuando se salpica.

"He visto a los niños salpicando en el agua".

2.- Tambien quiere decir, cuando a alguien se le abofetea de forma contundente.

"La madre se ha enfadado y le ha dado un buen sopapo al hijo".

Putxi- Putxi- Estar sin blanca

Esan nahi dau diru barik egotea (sin blanca).

"Putxi-putxi geratu naz".

"Ezin dot txikiteau, putxi-putxi nago-eta".

 

Quiere decir estar sin dinero (sin blanca).

"Me quedado sin blanca".

"No puedo txikitear porque estoy sin blanca".

Tarrat egin / Tarratadia - Ruido cuando algo de ropa se rasga / Rasgadura

1.Tarrat egin. Zarata hau ateraten da prakak, gonak edo bestelako erropak urratuta, sasiren bati oratuta edo kolpe eginda, edo untzaren bati edo puntadun zer edo zeri.

"Maisu Txatuneko aurkietako untzak hamaikatxo tarratada eginikoak dira".

2. Tarratadea.

"Zelako tarratadea daukazu praketan".

 

1. Rasgar. Se produce este ruido cuando se rasga algún pantalón, falda ó cualquier otro tipo de ropa, cuando uno se engancha con las zarzas ó cuando se engancha la ropa con un clavo.

"Los clavos de las sillas del maestro Txato cuantos rasgones habrán hecho".

2. Rasgadura.

"Pero que rasgadura llevas en los pantalones".

Teink egin / Teinkadia - Tirar / Estirón

1. Teink egin.

Zarata honek adierazten dau zer edo zeri, gehienbat txikotari, sokeari, tira egitea.

"Atzo neure urtebetetea izan zan, eta lagunak teink egin eusten belarrietatik".

"Txortatik heldu, eta teink egin eustan".

Teink egin ez eze, teinkau be erabilten da esanahi berean.

2. Teinkadea (tirakadea)

"Egin eustan teinkadeagaz la besua atara eustan bere lekutik".

"Umetan uleetatik teinkadaka ibilten ziran".

Esangura figuratiboan pertsonak edo gauzak tiragarriak badira, erakargarriak, teink egiten dabe, teinkadea dauke.

"Amerikak teink egiten eutsen gure aurrekoei".

"Pertsona famatuak teinkada handia dauke gazteetan".

 

1. Tirar

Se roduce cuando se tira generalmente de una cuerda ó de un txikote.

"Ayer fue mi cumpleaños y los amigos me tiraron de las orejas".

"Me agarró del pene, y me tiró de el".

Lo mismo se utiliza teink como el teinkat, que quiere decir lo mismo.

2. Estirón, (tirón)

"Con el tirón que me dió, casi me saca el brazo de su sitio".

"Cuando niños andaban tirandose de los pelos".

En un sentido figurado, cuando las personas ó cosas tiene tirón, atraen, cuando tiene atracción.

"A nuestros antepasados America les atraia".

"Las persona famosas tiene una atracción grande para los jovenes".

Tirrina - Ombligo

 

Zilari esaten jako modu maitagarrian, txeratsuan.

"Gaurko neska gazteak tirrina bistan dabiz".

 

Se le llama al ombligo de manera cariñosa.

"Las chicas de hoy en día llevan el ombligo a la vista".

Txipli Txapla - Chapotear con las manos

 

Zarata hau egiten da eskuekin ura jo eta txipristinduta.

Ura izan Ieiteke itsaso ertzekoa, bainerakoa, pozukoa,...

"Umeak errekako pozuan txipli-txapla dabiz olgetan eta euren gurasoak alboan plisti-plasta oinekin".

"Umeak txipli-txaplaka dabiz".

 

Se produce este ruido cuando se chapotea con las manos y se salpica.

Puede producirse en la orilla del mar, en la bañera, en un pozo etc.

"En la orilla del rio los niños andan salpicando con las manos, lo mismo que sus pedres con los pies".

"Los niños andan salpicando".


Agur Rufo: Hona hamen zelako beharra egin dogun zure laguntzeagaz.

 

Itzuli

Irakurrita 261 bidar