Está aquí: HomeTxokoEl RincónDiccionario LekeitianoDiccionarioPalabras para Insultos

Palabras para Insultos

 

A

Alperrontzi - Perezoso


Esaten da alperraren alperragaitik,
alper-alper-alperragaitik.
Alperraren akabukoa da.
Egin beharrekoari taket egiten deutso, paso.
Ez dau golpe zorrik joten.
Alperrontzi berbeak beti dauka balorazino negatiboa.

 

Se dice del mayor de los perezosos.
vago-vago por ser perezoso.
Es el mayor de los perezosos.
No pega ni golpe.
La palabra alperontzi tiene valoración negativa.

Artaburu - Pueblerino


Esaten jako orokorrean gizartera
egokitu edo moldatu bakoari,
atzeratua dagonari, egunean ez dagonari
oinarrizko gauzetan (ez punta-puntakoetan).
Kaletar askok batez be erabilten eben
baserritarrei burla egiteko, aditzen
emoteko ezjakinak zirala, atzeratuak.
"Hemen daga artaburu usaina!"
(adierazoteko ezjakin asko dagola).
"Artaburu!"
(Esanda pertsona bati korreo
elektronikoa erabilten ez dakialako).

 

Se le llama a alguien que no se
adapta a la sociedad,
alguien que anda retrasado, que no esta al día
de las cosas básicas ni en la actualidad.
Muchos utilizaban este apelativo
para llamar a los baserritarras para
burlarse de ellos de que no eran espabilados, ignorantes.
"Aqui huele a artaburu"
(Para decir que hay mucho ignorante)
"Artaburu"
(Alguien que no sabe utilizar el email)

Astopotro / Astokirten - Majadero /  Torpe


Antzeko esanahiagaz erabilten dira bata nahi bestea.
Esaten da asto egikerak egiten dabezanarengaitik,
astakeriak egiten dabezanarengaitik.
lndarrak neurriz gan darabilz, egoereak
eskatu baino handiagoak.
Gauzak esan edo egiten ditu gehiegi
pentsa edo arrazoitu barik.
''Astopotro hutsa da, neska guztiak
hankaz gora darabilz".

 

De parecido significado se utilizan de forma indiferente.
Se dice del que hace burradas.
Que no sabe controlar su fuerza.
Hace las cosas sin pensar demasiado.
"Es un majadero, todas las chicas
andan patas arriba"

B

Badaezpadako - Que no es de fiar

 

Holan esaten jake pertsona batzuei, fama txarra edo entzute dudazkoei. Etika eta moral gitxikoak izaten dira.
(Batek olgetan esaten dau berak nahiago dabela badaezpadakoa izan -badaezpada zalantzagarria da eta-
eta ez ezpadakoa - ezpada ez da dudazkoa eta-)

 

Se les llama a las personas con mala fama o
dudosa. Suelen ser de baja moral y sin ética.
(Alguien que dice en bromas que prefiere ser
badaezpadako - por si acaso es dudoso)

 

Barrabas - Travieso


Esaten da umeengaitik, okerkeriak egiten
dabezanarengaitik malizia barik.
Zalea da gauzak hankaz gora ipinten,
atzekoz aurrera; gauzak bestera egiten ditu, ohi ez lez. Antzeko esanahia-edo dauke bihurri eta oker berbak.
"Patxi inpreñu baino barrabasago zara".

 

Se les llama a los niños que hacen travesuras
sin mala intención.
Muy aficionado a poner todo pata arriba.
Se parece a la palabras bihurri y oker.
"Patxi eres mas travieso que el infierno"

 

Brageterre - Pelmazo

 
Pertsona klase honek pelrnadea emoten
dau (ez berbaz), zirika dabil, zelan eta nondik
ernega eragingo edo eztena sartuko.
Eraso batean dabil, badaki zertan eta ez dauka
bakerik, harik eta berarena lortu artean.
"Barrearen atzetik negarra dator;
gelditu zaitez brageterreori!"
(Amak dinotso umeari, berau zirika eta barrezka dabil,
eta amak badaki zelan amaituko dan).

 


Esta clase de persona suele ser un pelmazo
todo el rato tentando hasta hecer enfadar.
Insiste una y otra vez y lo sabe y no deja en paz
hasta conseguir lo que quiere.
"¡Estate quieto pelmazo, detras de
la risa llega el llanto!"

(Le dice la madre al niño, que anda dando la pelmada
y sabiendo, la madre, como va acabar.)

 

D

Drogoso - Follonero

Esaten da endredu bila dabilenarengaitik, eta askotan auskakan amaituten dau. Asko gustaten jako drogea, endredua, nahastea; beti kontrara dabil, eztabaidea eragin nahian. Izan leike umea, gaztea edo nagusia.
"Egongo zara geldi, ume drogosoori"
"Drogarako dabilenak beti topaten dau bera lakoa"
Pertsona drogosoa umea bada, beti dabil hau ikutu, hori kendu, hangoari ez dakit zer egin eta hemengoari badakit zer.

 


Quiere decir de alguien que busca follón y
que muchas veces acaba peleándose.
Le gusta la pelea, el lio, el desorden; 
siempre va a la contra, fomentando la discusión.
Puede ser un niño, un joven o un mayor.
"Estate quieto, que niño más follonero"
"Quien anda buscando pelea siempre
encuentra a alguien como el"
Si el follonero es un niño, siempre esta tocando
esto, quita esto, no sabe que hacer etc.

E

Etxekalte - Despilfarrador


Esaten da egikerak egiten dabezanarengaitik
etxearen kalte, familiaren hondagarri.
Egikerak izan leikez dirua gastatea han edo
hemen, zelan edo halan, kontuan euki barik familia.
Etxekalteak jokozaleak dira, eta honelakoei
askotan esaten jake:
"Jokoa ez da errenta, hoba oiloa erreta".
Etxekalteren antonimotzat askotan erabiltzen da kanpoeder.
''Jaun kanpoeder, etxekalte".

 

Se dice del que por su forma de actuar es un
despilfarrador, la ruina de la familia.
Su forma de actuar es del que gasta dinero
sin ton ni son, sin tener en cuenta a la familia.
Generalmente los etxekalte
son jugadores empedernidos.
"El juego no da beneficios, mejor un pollo asado"
A veces como antonimo se utiliza kampoeder.
"Señor amable, ruina familiar"

G

Gijabakoa - Sin juicio


Esaten da burubakoarengaitik,
juizio bakoarengaitik.
"Zer esango dau, ba? Gijabakotxoa da-eta!"

 

Se dice del que no tiene cabeza,
que le falta juicio.
"Que va a decir este? Si no tiene cabeza"

Guarino - Caprichos@

Pertsona apetatsua da, kapritxosoa.
Egun baten kasu handia egiten deutsu,
mila esplikazino emoten deutsu eskatu barik;
eta hurrengoan aurpegira be ez deutsu begiratuko.
"Ez egin kasurik horreri, guarino eguna dauko eta."
"Guarinoa da ba! Oraintxe  lagun, oraintxe kontrario".

 


Se dice de la persona caprichosa.
Un día te hace un gran saludo, te da mil
explicaciones sin pedirlas y 
al día siguiente no te hace ni caso.
"No le hagas caso a ese que hoy tiene día caprichoso"
"¡Que caprichoso es! Ahora es amigo
y despues deja de serlo"

K

Kankailu - Larguirucho

Esaten da pertsona altua eta ibilkera baldarrekoarengaitik.
"Gauza onerako handiegi hazi da
gure kankailua, beti dabil estropozuka".
"Gerizetako porrua baino luzeagoa da kankailuori".

 
Se dice de la persona larguirucha, desgarbada.
"Para esto ha crecido demasiado nuestro
larguirucho, siempre anda tropezando."
" Ese larguirucho, es más largo que
el puerro que 
crece a la sombra."

Kanpoeder - Amable con extraños


Esaten da eder begira dabilenarengaitik
etxetik kanpoan, ínoren estimu bila.
Eta etxean bestelakoa da, kontrakoa;
askotan kardoa edo otsoa.
"Gure gizona kanpoeder hutsa da"
Lehen, andrak etxean-eta, gizonarengaitik esaten zan gehienbat; orain, ostera, emakumeengaitik be bai.
Kanpoeder berbearen antonimotzat
sarritan erabilten da etxekalte.

 

Se dice de la persona que busca ser amable
con la gente de fuera de casa, que le hagan caso.
En cambio en casa es todo lo contrario.
"Mi marido es un kanpoeder"

Antes se solia decir de los hombres, en cambio ahora
también es utilizado para las mujeres.
Como antonimo de kanpoeder a veces
se utiliza también etxekalte.

Kardai - Gafe


Arrain zantar-zantarra da, eta ez dau balio jateko.
Holan deituten jako pertsona adur txarrekoari,
suerte txarra emoten dabenari, gafeari.
"Domekan Athletic-ak jai
dauka Realaren kontra"
(Esan eta esan dabil).
"Egon hadi isilik kardaiori,
zeugaz bai jai daukala Athletic-ak!"

 

Es un pescado que es malo y no sirve para comer.
De esa manera se le llama al gafe,
al que da mala suerte.

"¡Bueno! el domigo lo tiene claro
el Athletic contra la Real"
(Lo repite una y otra vez)
"¡Cállate Gafe!, contigo si que lo lleva mal el Athletic"

Koipesto - Guarro, Sucio

 Esaten jako gitxi garbituten dan pertsoneari, edo halako edo holako jantziak gitxi be gitxi garbituten dabenari.
ltzelezko alergia deutso urari; eta hori dala-eta, esaterako, jertsea ez dau aldaten igoal hileetan; ulea urtean behin baino ez dau garbituten; kokot aldean uharra egiten jako; orpoak be lohi daukaz, .. Miraría izaten da txukun ikustea.
"Horrek dauka ule koipestoa! Txanpua zer dan be ez daki".
"Kokotean uharra eginda daukazu, koipesto hori! Ea behin edo behin dutxaten zarean".
"Behenganeko lohia baino koipestoago dago berau".
 


Se le llama a la persona que es poco limpia, así como
al que anda con ropas que no limpia mucho.
Tiene enorme alergia al agua; y como diriamos puede
llevar el jersey puesto y sin lavar en meses; el pelo
se lo lava una vez al año; lleva cercos de mugre en el cuello
de no lavarse; los pies sin lavar en tiempo...
Suele ser un milagro verle limpio.
"¡Que pelo tan sucio lleva ese! No sabe lo que es el champu"
"¡Llevas el cuello con mugre, cacho guarro!
A ver si te duchas de una vez"
"Esta más sucio que la porquería del suelo"

L

Lapa/Olagarru - Lapa/Pulpo


Antzeko esanahia dauke, eta horregaitik ipini
doguz batera, baina banan ikusiko doguz.
Olagarroak adierazoten dau jokerea daukala inkateko beste pertsona bati, pertsona zirri zalea da, nahi gizonezkoa (batez be) nahi emakumezkoa (gaur geroago eta gehiago lehengo aldean). Beste pertsoneari inka ez eze erroak be (eskuak-eta) luzatuten ditu han zirri egiteko, eta hemen ikutu; oraintxe laztan, eta gero ere bai.
"0lagarroak baino esku luzeagoak dauka horrek".
"Egon hadi geldi, olagarroori!"

Lapeak, ostera, batetik, esan nahi dau, esaterako dantzan, inka-inka egiten jakola beste pertsoneari, lapea hatxari lez. Bestetik, lapea esaten da berbaz pelmadea emoten daben pertsonearengaitik, eta ez dagona albotik kenduterik.
Esanahi antzeko berbak litzakez txaplatea edo gogaikarria.
"Egingo dogu lapa-dantzaldi bat?"
"Lapea baino inkauago dago berau."

 
Tienen acepciones parecidas, y por eso los hemos puesto
juntos, pero los veremos por separado.
El pulpo tiene la habilidad de pegarse a otra persona,
es alguien que le gusta meter mano,
puede ser hombre (sobre todo) o mujer (hoy en día
mas a menudo). Se pega a otra persona como lo hace
el pulpo (con los brazos) para acariciar o meter mano.
"Tiene las manos mas largas que un pulpo"
"¡Estate quieto pulpo!"

En cambio, el lapas, por un lado en el baile
se pega a la otra persona cuando baila agarrado,
como la lapa a las rocas.
Por otro lado, se le llama lapa a la persona que es
un pelmazo y no te lo pudes quitar de encima.
Tendrian parecido significado palabras como
txaplata (pegote) o gogaikarria (fastidioso).
"¿Echamos un baile agarrados?"
"Esta más pegado que una lapa"

M

Mizkino - Melindroso/Agarrado/Avaro


Esanahi bietariko batean adierazo gura dau gitxi
jaten dabena; beste batean, pertsona zekena,
boltsilo zimurrekoa.
"Txitiak baino gitxiago jaten dau mizkino horrek".
"Jateko orduan, beti drogan mizkino horregaz"
(Ez dau jateko gogorik).
"Gastateko baino mizkinoago zara".
(Esan nahi dau zekenaren zekena).

 


Puede tener dos significados, por un lado alguien
que come poco; por otro lado, persona avara,
con bolsillo seco (agarrado).
"Come menos que un pollito el melindroso ese"
"A la hora de comer, siempre bronca
con el melindroso ese"

(cuando no tiene ganas de comer).
"Que agarrado eres a la hora de gastar"

(Que quiere decir el más avaro de todos).

Musumerke - Besucón


Adierazoten dau musuak errezegi emoten dabena,
horretarako jokerea dabena.
''Alde egizu alde, zer lortu nahi ete
dau musumerke honek?"

"Kopa bi edanda, gizon askotxo musumerke".

 


Se dice del que da besos con facilidad,
que tiene querencia.
"Márchate de aquí"
¿Que querra conseguir el besucón este?
"Después de dos copas, muchos hombres
se vuelven besucones"

O

Oskil - Apocado/Enclenque


Esangura bi ditu: batetik, ekina, zitala;
bestetik, epela, biguna izakeraz.
(Ez daki aurre egiten gauzei, problemei, edo pertsonei;
atzera egiten dau, edo kokildu egiten da,
adore faltarengaitik, edo bildurrarengaitik-edo).
"Hain oskila da, ze anaia txikiaren
zarata hutsak be ikaratu egiten dau".
"Inon diranak eta ez diranak esan
neutsazan, eta gure oskilak, belarriak
apal eginda, ihes egin eban".

 

Tiene dos significados: por un lado es, insistente, que chincha;
Por otro lado en cambio, tibio, blando de caracter.
(Que no sabe hacer a las cosas, problemas o personas;
se echa para atras, se acobarda,
por falta de valentía, o por miedo.)
"Es tan miedica, que hasta los ruidos de su
hermano pequeño le da miedo."
"Le dije de todo, y luego el muy blando,
agachó las orejas y huyo"

P

Perloi - Baboso


Adurtia.
"Ume hori perloia da, ba!"
(Umea adurra dariola dagonean).

 


Baboso.
"Mira que es baboso el niño ese"
(Cuando el niño esta babeando)

Pisterre - Legañoso


Esaten da begiak pistaz beterik dabezanarengaitik;
edo begi txikitxoak, betuleak alkarren hurregi daukaz-eta.
"Edan daigun kinkirrinkoia, umeak
pisterrea urten ez daian"

(Ume jaio barriaren amak bisitan datorrenari).

 

Se le llama a aquel que tiene las pestañas llenas de legañas;
O los ojos muy pequeños, porque tiene las cejas muy juntas.
"Brindemos, para que el niño no salga legañoso"
(Dice la madre del recién nacido a las visitas)

Potozorri - Fastidioso


Esaten jako nor edo nori, bera bada ezebeza, txatxarra,
eta badabil izorratuten, gogaituten.
"Lurretik ez dago arrabetera be, eta zelakoak
esan deustaz, ba, ume potozorri horrek!"

 

Se le dice que, siendo poca cosa, insignificante,
se dedica a fastidiar, aburrir a los demás.
"No levanta un palmo del suelo, y me ha dicho
de todo, el fastidioso niño ese"

S

Sintzorgo - Lelo/Memo


Halan esaten jako pertsona bati, egoera jakinetan
bere onetik urtenda, inori aurre egiten deutsonean
lotsabako moduz eta berbaz, handikeria
eta nagusikeria agertuta.
"Gaur ume sintzorgo asko dabiz bazterretan".

 

Así se le denomina a la persona, que en situaciones
determinadas fuera de si, se enfrenta a otra como un sinverguenza con soberbia y autoritarismo.
"Hoy en día anda mucho lelo por doquier."

Sor - Torpe/Flojo


Mobimentu motelekoa, batez be hanketan.
"Gerri sorra dau".
"Sorrago dago, sorrago!"
''Joan ei zan sorra, haren atzetik gorra,
eta ez dira ageri ez gorra ez sorra".

 

De movimientos torpes, sobre todo de piernas.
"Tiene cintura floja."
"Esta torpe, pero torpe."
"Se fue el torpe, detras el sordo,
y no son visibles ni el sordo ni el torpe."

T

Taket - Tosco/Estúpido

Kirolen baten, futbolean batez be,
txarra dena, baldarra, moldakatxa.
"Taketa da, eta Atlhetic en jokatu nahi dau."

 


Sobre todo en un deporte, jugando al futbol el que
es malo de verdad, torpe, no habilidoso.
"Es un torpe de cuidado y quiere jugar en el Athletic."

Tentel - Tonto/Abobado


Pertsonea danean buruz eta gorputzez geldoa,
motela; gauza ez dana edozein huskeria egiteko.
"Gaur tentelduta nabil, ez dakit zertan etorri nazen be"
(Frigorifikoko atea zabaldu,
eta zertan joan dan be ahaztu jakonean).
"Gaur daukat tentel usaina!
Oraindino ez dot egin harrikoa."
(Gorputzaldi txarra dauka, beharrerako gogo gitxi).

  Cuando alguien es de cabeza y cuerpo un inutil, debil;
cuando es incapaz de hacer hasta la cosa más insignificante.
"Hoy ando atontado, no se ni ha que he venido."
(Cuando ha ido al frigorífico ha abierto
la puerta y no sabe a que a ido.)
"¡Que día mas tonto tengo! Aún no he
limpiado lo que tengo en el fregadero."
(Mal cuerpo, pocas ganas de trabajar.)

Tontoarro - Arrogante


Tontoa izan, eta bestela pentsata, askojakina dala,
harro jokatuten dau edozertan.
"Jakituna sarritan isilik, tontoarroa isildu ezinik".
"Horren farola beti dago biztuta,
ez da konturatuten baina tontoarroa da".


  Siendo tonto, y se pìensa que lo sabe todo
siempre con temple arrogante.
"El inteligente a veces se calla, el arrogante no calla."
"El farol de ese siempre esta encendido,
pero no se da cuenta que es un arrogante."

Tontolaba - Tonto

Pertsona tontoari esaten jako beragaz errukituta.

 


Se les llama a las personas tontas apiadándose de ellas.

Tontolapiko - Tonto

Esaten jako pertsona bati, tontoaren tontoa bada.

 


Se les llama a la persona mas tonta de entre los tontos.

Txatxala - Casquivana/Simple/Necia


Esaten jako emakumezko bati, inuzentea bada eta esaten baditu zentzu bako gauzak, ganorabakokeriak.
"Txatxala horrek bururik ez eta txapela nahi".

  Se le llama a la mujer, inocente y que dice cosas
sin sentido, insustanciales.
"Mira la insustancial, no tiene cabeza y quiere boina."

Txatxar - Insignificante(de tamaño)


Esaten jako pertsona bati edo edozeri,
tamainuz bada txikia, ezebeza.
"Txatxarra, baina fina dogu berau,
berakatz atala baino finago".

 


Se dice a una persona o cosa cuando
es pequeña de tamaño, insignificante.
"Es poquita cosa, pero mira que es fino,
es mas fino que un diente de ajo."

Txilibristo - Que no para (como un mono)


Esaten jake umeei, egiten badabez matxangokeriak.
"Hau bai txilibristoa!, beti dabil adarrik adar".
"San Txilibristo, besigua ezpainetik dingilizka".
(Resurreción María de Azkue)

 


Se les dice a los niños que, como los monos, no paran.
"¡Pero mira que es txilibristo!
siempre anda de rama en rama."

"San Txilibristo, besugo colgando de los labios."
(Resurreción María de Azkue) 

Txotxin - Memo (Ligero de cascos)


Ganorabakoa, buru arina.
"Txotxina zer da berau!"
"Txotxin eguna daukazu ba!"
Txotxindu: Pertsona zaharrak burua galdu,
memoria moteldu, makaldu.
"Txotxinduten hasita dago."

 


Insustancial, cabeza loca.
"Pero mira que es cabeza loca."
"Hoy tengo el día insustancial."
Atontarse: Cuando pierden la cabeza los mayores,
les flaquea la memoria, se debilitan.
"Esta empezando a perder la memoria."

Z

Zantar - Cochino/Indecente


Hiru esanahi badaukaz, gltxienez:
1. Txarria, zikina (cochino, puerca).
"Nora zoaz zantarrori!"
"Zantarrori txarrien moduan jaten dozu".
2.Berba, jokabide edo egikera txarrekoa (marrano,-a).
"Haize zantarra dabil gaur".
"Zelako itxaso zantarra dago ba gaur".
"Jatekoa zantarra dago ba!"
3. Lizuna (obsceno).
"Neskok, kontuz (mutil) horregaz, zantarra da-eta".

 


Por lo menos, tiene tres significados:
1. Cerdo, sucio (cochino, puerco).
"¡Donde vas cochino!"
"Que cerdo, comes como ellos."
2. Palabra, conducta o modo de obrar malo (marrano-a).
"Hoy tenemos mal viento."
"Que mala mar tenemos hoy."
"La comida esta mala."
3. Sucio (Obsceno).
"Chicas, cuidado con ese (chico),
que es un guarro (obsceno)."

Zazpiki - Impaciente/Inquieto


Gauzak behar baino arinago egiten ditu,
beharrezko astia hartu barik, denporea orduko.
"Zazpikiori! Egizu geldiago behar hori,
ze arin eta ondo usoak bakarrik".

 


Hace las cosas, sin necesidad, sin pensar en las consecuencias, antes de tiempo,
"¡Impaciente! Haz ese trabajo con tranquilidad,
porque bien y de prisa solo las palomas."

Zirin - Nervioso/Inquieto

Dana ikutu beharra dauka, guztia esperimenta,
proba, eta ez daki gauzak dagozan bestean izten.
"Zelako zirina da ume hori!
Hemen dagolakoan han dago".
"Egon zaitez geldirik, zirinori!".

 


Tiene que tocar todo, esperimentar con todo,
probar, y no sabe dejarlas como estaban.
"¡Mira que es inquieto el niño ese!
Pensaba que estaba aqui y ya esta allí."
"¡Estate quieto, inquieto!"


Zital - Terco/Tozudo

Ekin-ekina jokoan eta edozertan, eta ez dau sekula
amore emoten harik eta berarena lortu artean.
"Zitala baino zitalago da, baina bizarragaitik
alda beharko dau esandakoa".

 


Es insistente en el juego o en otro orden de cosas,
nunca ceja en el empeño hasta conseguir lo que quiere.
"Pero mira que es terco, pero por mis barbas ¿...?
que tendra que cambiar lo que ha dicho."


Ziztrin - Flacucho/Insignificante

Pertsona edo gauza txiki eta balio gitxikoa.
Balorazino negatiboa dauka.
"Ohe ziztrin horretan egin behar dot lo?"
"Mokorik be ez leuke soltako ziztrin horrek".

 


Persona o algo pequeño y de poco valor.
Tiene valoración negativa.
"¿Tengo que dormir en esa cama tan pequeña?"
"No soltaría ni un moco ese flacucho."

Zorrizto - Piojoso/Terco/Insistente


Pertsona zorriztoa beste bati inkaten jako,
eta gogor heldu, zorriak lez, eta ezin leike kendu
albotik, harik eta berarena lortu artean.
"Zorrizto-zorrizto, pelmea zara ba!
Hil eta gero be zeureagaz urtengo dozu".
"Batzuk hautsak daukez eurena
lortzeko, zorrizto­zorriztoak dira".
(Abilidadea daukela).

 

Se pegan a otras personas, y le agarran fuerte, 
como los piojos, y no se les puede quitar de encima,

hasta que no consiguen lo suyo.
"¡Piojoso, mira que eres pelma!
hasta después de muerto te saldrá con lo tuyo."
"Algunos tienen un genio para conseguir
lo que quieren, son los más insistentes".
(Que tienen habilidad, que son buenos. )


Agur Rufo: Hona hamen zelako beharra egin dogun zure laguntzeagaz.

 

Volver

Visto 489 veces